Česlovas Kontrimas

1902 – 1989
Mūsų mokyklos įkūrėjas ir pirmasis direktorius Česlovas Kontrimas pragyveno labai turiningą ir įdomų gyvenimą. Tai buvo dailininkas kūrėjas, pedagogas, tautodailės žinovas ir populiarintojas. Išsamiausiai Česlovo Kontrimo gyvenimo ir kūrybos kelias atskleistas jo sūnaus Raimundo publikacijose "Literatūroje ir mene" (XX amžiaus liudininkas Česlovas Kontrimas (1902-1989) bei "Lietu­vos aide" (Nepriklausomasis Česlovas Kontrimas). Trumpai priminsime pagrindinius faktus. Gimė būsimasis dailininkas Žemaiti­joje, Mažeikių apskrities Židikių valsčiaus Dapšių kaime, netoli Latvijos, todėl išsilavinimo siekė Liepojos gimnazijoje. Joje artimiau susipažino ir su profesio­naliąją daile. Gimnazisto piešimo mokytoju buvo talentingas akvarelės meistras Kajetonas Šklėrius. Po įvairių l Pasaulinio karo peripetijų prasidėjo reikšmingas būsimajam menininkui gyvenimo etapas. Jaunasis idealistas 1919 metais tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Už tuo metu atliktą pareigą Tėvynei 1928 m. jis buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio bei Lietuvos Nepri­klausomybės dešimtmečio atminimo medaliais. Po demobilizacijos – mokslas Telšių gimnazijoje. Besimokydamas joje Č.Kontrimas kartu pradėjo iliustruoti įvairius gimnazistų leidinėlius. Didelį poveikį jo asmenybei turėjo užsimezgęs bendravimas su gimnazijoje skaičiusiu paskaitas filosofu ir rašytoju Vydūnu.
Trečio dešimtmečio pradžioje Česlovas Kontrimas persikėlė į Kauną. Galutinai apsisprendęs, pasirinko dailininko profe­siją ir įstojo į Justino Vienožinskio vadovaujamą Meno mokyklą. Tarp kitų žinomų mūsų dailės kūrėjų čia vėl sutiko savo senąjį mokytoją Kajetoną Šklėrių. Studijų metu, be privalomų darbų, Č.Kontrimas kūrė plakatus, interjerų bei eksterjerų projektus, pradėjo dalyvauti parodose. Baigęs mokslus dirbo pedagoginį darbą, daug keliavo - aplankė Vokietiją, Belgiją, Prancūziją, Italiją, Šveicariją. Pradėjus burtis jauniesiems menininkams, 1930 metais Česlovas Kontrimas tapo Nepriklausomųjų daili­ninkų sąjungos nariu. Dalyvavo jos parodoje ir buvo teigiamai įvertintas. Šalia akvarelių kūrė plakatus bei iliustracijas. Ke­lionės po gimtąją Žemaitiją paskatino domėtis krašto tautodaile, rinkti eksponatus, apibendrinti sukauptą medžiagą ir skaityti paskaitas. Ketvirtajame dešimtmetyje Č.Kontrimas persikėlė dirbti į Pasvalį. Be oficialių piešimo pamokų, vadovavo suburtai meno kuopelei. Jo dėka Pasvalyje buvo įkurta Meno galerija.
1935 metais, tapęs Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, Česlovas Kontrimas dalyvavo jos parodose, o 1939 Kaune buvo atidaryta jo pirmoji personalinė ekspozicija. Pradinį sovietinės okupacijos laikotarpį bei karo metus dailininkas praleido Mažei­kiuose. Gimnazijoje organizavo M.K.Čiurlionio meno būrelį. Jį lankė vėliau pagarsėję menininkai, tarp jų ir būsimieji mūsų mokyklos pedagogai Boleslovas Klova bei Mečislovas Ostrauskas.
Po karo Česlovas Kontrimas ilgam persikėlė į Kauną. Pradžioje buvo Dekoratyvinės ir taikomosios dailės instituto dėsty­tojas, o 1946 metais jam buvo pavesta organizuoti Dailės mokyklą – dabartinės Kauno dailės gimnazijos pirmtaką.
Nuo 1952 prasidėjo ramesnė pedagoginė bei meninė veikla. Ypač svarbų vaidmenį suvaidino Č.Kontrimo organizuotas mokykloje akvarelės būrelis. Jame būrėsi daug gabių, vėliau pagarsėjusių šalyje dailininkų. Brandi to meto Česlovo Kontrimo akvarelinė tapyba eksponuota įvairaus lygio parodose, reprodukuota dailės leidiniuose, aprašyta menotyrininkų darbuose (Česlovas Kontrimas. Akvarelės. V., 1972).
Paskutiniame gyvenimo dešimtmetyje, jau būdamas pensijoje, dailininkas ne tik kūrė, bet ir rinko svarbią bei įdomią dokumentinę medžiagą, baigė rašyti memuarus. Deja, tik po menininko mirties Mažeikių rajono kultūros skyriaus pastango­mis išspausdintas jo sūnaus parengtas leidinys "Česlovas Kontrimas. Gyvenimo kelionė". Dailininko kūryba ir pedagoginė veikla užima svarbią vietą Lietuvos kultūros istorijoje.
Tekstas parengtas remiantis skelbta medžiaga

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka