Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams

 

 1. Visi mokiniai susipažįsta ir įsipareigoja vykdyti gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 2. Negalima vėluoti ar praleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Iš pamokų išleisti turi teisę tik klasės vadovas, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 3. Mokytojui vėluojant į pamoką, mokiniai klasėje tyliai laukia. Jam neatėjus po 10 min., klasės atstovas informuoja gimnazijos administraciją.

 4. Mokiniai tausoja gimnazijos bei kitų asmenų turtą. Jį sugadinus,  žalą  atlygina kaltininkas.

 5. Mokiniai privalo nešiukšlinti ir palaikyti tvarką visoje gimnazijos teritorijoje: klasėje, koridoriuose, tualetuose, kieme.

 6. Už tvarką ir švarą klasėje atsako klasės vadovo paskirti budintys. Jie nuvalo lentą, pasirūpina pamokai reikalingomis priemonėmis, pertraukų metu išvėdina klasę, praneša mokytojui apie rastą sugadintą mokyklos turtą.

 7. Mokiniai turi stropiai mokytis, laikytis autorystės ir etikos reikalavimų ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (draudžiama plagijuoti ar nusirašinėti ir pan.).

 8. Su rūpimais klausimais ir skundais mokinys kreipiasi pagalbos į mokytoją, klasės auklėtoją ar pagalbos mokiniui specialistą.

 9. Kūno kultūros pamokose mokiniai dėvi sportinę aprangą, avi sportiniais bateliais.

 10. Mokinys, suradęs pamirštą ar pamestą daiktą, nedelsiant perduoda jį gimnazijos budėtojui ir informuoja skelbimų lentoje.

 11. Atsinešti į gimnaziją su mokomuoju procesu nesusijusius daiktus – draudžiama.

 12. Mokiniams griežtai draudžiama turėti bei platinti tabaką, alkoholį, psichotropines medžiagas, elektronines cigaretes, bei juos vartoti.

 13. Mokiniai privalo dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose: iškilmėse, olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, eisenose ir kt.

 14. Mokiniams, nesilaikantiems taisyklių, skiriamos nuobaudos: 

   a. įspėjimas;

  b. papeikimas; 

  c. griežtas papeikimas;

  d. šalinimas iš mokyklos.  

 15. Mokiniui,  praleidusiam 1/3 pamokų ar/ir turint neigiamus pusmečio vertinimus, tolimesnis jo mokymosi gimnazijoje klausimas svarstomas Gimnazijos mokytojų tarybos bei Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Apsvarsčius mokymosi sutartis gali būti nutraukta vienašališkai arba abipusiu susitarimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka