Mokinių teisės

Į nemokamą mokymą gimnazijoje.
Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą.
Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.
Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, sukakus 14 metų savarankiškai, be tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų pagalbos), apsispręsti dėl tikybos mokymosi.
Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje.
Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, dailės mokymo priemonėmis, medžiagomis ir inventoriumi.
Savarankiškai mokytis (išskyrus dailės dalykus) ir eksternu laikyti bet kurios klasės, pagrindinės ar vidurinės mokyklos egzaminus.
Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys.
Prireikus gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą.
Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka.
Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę bei fizinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Mokinių pareigos

Mokytis iki 16 metų gimnazijoje ar kitoje formaliojo  švietimo sistemos mokykloje.

Įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui.
Nuolat lankyti gimnaziją, laikytis gimnazijos nuostatų, mokinių elgesio ir darbo tvarkos taisyklių.
Gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą.

Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
Laikytis žmonių bendrabūvio normų.

Pokategorės

Projektai

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 614 33166
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka