Vytautas Banys

1920 –1989

Žinomas senosios kartos grafikas ir vitražo meistras mokyklai pa­skyrė tris kūrybingiausius savo gyvenimo dešimtmečius. Ne visi jo auklėtiniai žinojo, kad orus, visada pasitempęs, prieškario inteligentą primenantis dailininkas gyvenime patyrė daug sunkių išbandymų. Vytautas Banys studijuoti meno disciplinas pradėjo Vilniaus dailės mokykloje (vadovas - Justinas Vienožinskis). Vėliau, karo metais, jis trejus metus mokėsi Vilniaus dailės akademijoje. Baigė aukštuosius mokslus Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute. Apsigynęs diplominį darbą (1947) tapo monumentaliosios tapybos specialistu. Baigiamajame studijų etape jaunajam menininkui didelę įtaką turėjo jo darbo vadovas, žymiausias Lietuvos vitražo meistras Stasys Ušinskas. Tuo metu aiškiai susiformavo ir pilietinės, idėjinės V.Banio nuo­statos. Aršios kampanijos prieš tautiškumą atmosferoje, kai primyg­tinai buvo peršami įvairūs "armijos išvaduotojos", "tarybinių partiza­nų" siužetai, diplomantas pasirinko istorinę Saulės mūšio temą. Sudėtingos struktūros daugiafigūrinėje kompozicijoje išskyrė galingas lietuvių karių figūras. Deklaruoti tokius principus nesi­slapstant buvo itin pavojinga. Dailininku greitai susidomėjo saugumas. Jis suimamas ir 1950 m. už "antitarybinio turinio, šmeižiančius tarybinę tikrovę kūrinius" nuteisiamas 25 metus kalėti bei vėlesnei tremčiai (V.Banio artimųjų žiniomis politrukai sunaikino ir diplominį darbą). Primestą bausmę menininkas atliko Vologdos srities bei Baškirijos ATSR kalinimo įstaigose. Tvirtas charak­teris, įgimtas inteligentiškumas padėjo jam išlikti ne tik politinių kalinių lageriuose, bet ir sužvėrėjusių "kriminalistų" aplinkoje. | Tėvynę Vytautas Banys grįžo 1955 metais.
Kitais metais Kauno vidurinės dailės mokyklos direktorius Algirdas Dūda, nebodamas numanomų nemalonumų, priėmė į darbą nereabilituotą dailininką. Prasidėjo ilgametė Vytauto Banio pedagoginė veikla. Palaipsniui jis įsijungė ir į meninį gyve­nimą. Nuolat saugumo prižiūrimas rinkosi labiau dekoratyvaus pobūdžio darbus. Produktyviausiai kūrė dviejose srityse – vitražo ir knygų iliustravimo. Per 20 metų sukūrė vitražus trylikai visuomeninių pastatų Kaune, Mažeikiuose, Rokiškyje, Kėdai­niuose, Panevėžyje, Baisogaloje, Visagine (Sniečkuje), Tartu. Svarbiausia šiuose darbuose – ornamentas, suderintas su atskirais augmenijos, gyvūnijos elementais, figūriniais akcentais ir vienijantis visas kūrinio dalis.
Labai produktyvi buvo dailininko iliustratoriaus veikla. Vytautas Banys apipavidalino virš 300 leidinių, iliustravo 18 knygų. Vengdamas suprantamų komplikacijų menininkas orientavosi į pedagoginę ir vaikų literatūrą. Vienu geriausių pastarosios pavyzdžių buvo P.Cvirkos "Lapės gudrumėliai" (1964). Dailininkas sukūrė tobulą knygos dekoro struktūrą. Nuosekliai išdėstytos viso lapo iliustracijos, užsklandos, inicialai. Jie harmoningai derinti su raidžių dydžiu ir teksto plotu. Knygos meno specifiką atitinka dekoratyviai perteikta erdvė, apibendrintos, kartais stilizuotos formos, plotmių dinamiką perteikianti šviesotamsa, suornamentintos ir įjungtos į bendrą formų ritmą detalės. Tai (kaip ir tarsi šviečiančios iš vidaus spalvos) siejasi su monu­mentaliąja meistro kūryba. Tobula formali meninė struktūra susieta su vaikų literatūrai būdinga jausmine išraiška - mimika, pozos, judesiai išryškina ironiškas, liūdnas ar džiaugsmingas situacijas. Neatsitiktinai ši knygutė buvo išleista Vilniuje ir kitomis kalbomis. Vėliau dailininko kūryboje stiprėjo realistinės tendencijos. Už šiuos darbus V.Banys ne kartą buvo apdo­vanotas įvairiais garbės bei pagyrimo raštais, diplomais ir medaliais.
Pasitaikius progai dailininkas prisidėdavo prie tautinės savimonės stiprinimo. Jis aktyviai dalyvavo atgaivinant nacionalinę heraldiką -1969 metais buvo patvirtintas menininko sukurtas Kauno miesto herbas. Specialistai gerai vertina šį darbą. Nurodo­ma, jog V.Banys orientavosi į Nepriklausomybės laikų miesto herbą. Greitai istorinės heraldikos atgaivinimas pradėtas vertinti kaip tarybų valdžios griovimas. Viešas šio herbo naudojimas, nurodo E.Rimša, pasidarė netgi pavojingas.
Mokykloje Vytautas Banys dėstė grafiką ir piešimą. Jis, puikiai išsilavinęs, geras profesionalas, kartu su mokytojais A.Lukštu, A.Pivoriūnu, B.Klova, M.Ostrausku palaipsniui suformavo realistinio piešinio programą. Dailininkas rūpinosi mokyklos grafikos spaustuve. Jo dėka buvo išsaugoti vertingi litografiniai akmenys. Disciplinuotas, reiklus, sumažėjus valdžios kontrolei, jis eilę metų faktiškai vadovavo mokyklai. Deja, sunki liga privertė menininką palaipsniui siaurinti kūrybinę ir pedagoginę veiklą. Tačiau jo formuotos tradicijos mokykloje išliko.
Jau po dailininko mirties artimuosius pasiekė reabilitacijos raštas bei kelios sovietinės valdžios atsiprašymo eilutės.

Saulius Mikėnas

Pamokų laikas

1 8.25 - 9.10
2 9.20 - 10.05
3 10.15 - 11.00
Ilgoji pertrauka 11.00 - 11.35
4 11.35 - 12.20
5 12.30 - 13.15
6 13.25 - 14.10
Ilgoji pertrauka 14.10 - 14.25
7 14.25 - 15.10
8 15.20 - 16.05
9 16.15 - 17.00
10 17.10 - 17.55

Pamokų tvarkaraštis

E-dienynas

Prisijungimas prie gimnazijos e-dienyno

 

 

Jei nepavyksta prisijungti, skambinti:
Gimnazijos sekretorės tel. 8 684 20526
Mano dienynas pagalbos tel. 8 5 210 1441

Projektai

E-KDG

Gimnazijos virtuali mokymų aplinka