Kauno dailės gimnazijos modernizavimas

Kauno dailės gimnazijos vizija – asmens ugdymosi sėkmės siekianti švietimo įstaiga – dailės ugdymo edukacinis centras, bendradarbiaujantis su giminingomis meno institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, sukuriantis šiuolaikiškas, technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis grįstas ugdymosi sąlygas, orientuotas į kūrybinių mokinių galių didinimą, kūrybiškumo skatinimą. Pagrindinė problema, su kuria susiduria mokykla, ir kurią siekiama spręsti įgyvendinant šį projektą – trūksta modernios specializuotos mokymosi aplinkos (specialių erdvių, įrangos, priemonių ir baldų), siekiant suteikti aukštos kokybės, technologijomis ir inovacijomis grįstą ugdymą. Todėl išsikeltas projekto tikslas – modernizuoti Kauno dailės gimnazijos pastatus ir mokymosi aplinkas. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklos pastatus ir mokymosi aplinkas, įsigyjant reikalingas paslaugas, įrangos bei priemonių. Projekto veiklos: 1) rangos darbai mokyklos pastatuose, 2)priemonių įsigijimas, 3) baldų įsigijimas.

 

Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra

Gimnazija dalyvauja projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“, kuris skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius. Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, skirtame padidinti bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.