Logopedas

Logopedinės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo veiksmingumą, šalinti kalbos ir kalbėjimo trūkumus.

Logopedo funkcijos gimnazijoje:
įvertina mokinių raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ar specifinių mokymosi sutrikimų;
bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
sudaro individualias, pogrupines, grupines kalbos ugdymo programas ir jas taiko, šalina mokinių kalbos, kalbėjimo ir specifinius mokymosi sutrikimus;
rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo lavinimui;
tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, taiko logopedijos naujoves. 

Logopedė – Lina Gicevičiūtė
el.paštas: lina.giceviciute@kadg.lt