Socialinis pedagogas

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko ir mokinio teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokinys negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus.

Pagalbos teikimo uždaviniai:
– padėti mokiniams adaptuotis gimnazijoje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
– ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
– tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
– padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius (ir) arba ugdymo(-si) procese nedalyvaujančius vaikus, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Pagalbos teikimo būdai:
– konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
– tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;
– prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
– tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus;
– pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos mokiniui teikimą;
– mokinių pavežėjimo ir socialinės paramos (nemokamo maitinimo) mokiniams organizavimas.

Pagalba teikiama socialiniam pedagogui bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui ir kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos bendruomene, kitais socialiniais partneriais.

Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu.

Socialinė pedagogė – Greta Akelaitienė
el. paštas: greta.akelaitiene@kadg.lt, tel.nr.: +370 606 44720