Kviečiame dalyvauti visą Kauno Dailės Gimnazijos bendruomenę I-ajame dainų festivalyje „Incognito-2022”


Kviečiame dalyvauti visą Kauno Dailės Gimnazijos bendruomenę I-ajame dainų festivalyje „Incognito-2022”

PATVIRTINTA
Kauno dailės gimnazijos direktoriaus
2022 m. vasario 24 d., įsakymu Nr. VĮ – 20

KAUNO DAILĖS GIMNAZIJOS I-OJO DAINŲ FESTIVALIO
“INCOGNITO – 2022” NUOSTATAI

I. Tikslai.
1. Skatinti gimnazijos mokinių muzikinę saviraišką.
2. Kurti naujas gimnazijos tradicijas

Uždaviniai.
1. Ugdyti, lavinti mokinių meninį skonį, atlikimo meistriškumą.
2. Atskleisti ir tobulinti mokinių individualius meninius gebėjimus.

II. Vieta ir laikas.
Kauno dailės gimnazija (Dainavos g. 1)
2022 m gegužės mėn. 31 d. 18.00

III. Dalyviai.
1. KDG pradinių klasių, 5-8 bei I-IV gimn. klasių mokiniai.
2. Dainininkai skirstomi į solo ir ansamblio (iki 3 asmenų) kategorijas.

IV. Repertuaras.
1.Festivalio dalyviai atlieka 1-ą pasirinktą vokalinio žanro (liaudies dainą, operos, miuziklo muzikinis numeris, giesmė, pop, rock, estradinė daina ir kt.) kūrinį norima kalba.

V. Festivalio sąlygos.
1. Dalyviai ruošiasi savarankiškai, konsultuojasi su muzikos mokytoja.
2. Dalyviai dainuoja solo arba pasirinkto ansamblio sudėtimi už širmos kaip šešėlių teatre (kad būtų drąsiau). Todėl festivalis vadinasi “INCOGNITO”.
3. Atlikėjų duomenys prieš jų pasirodymą žiūrovams neskelbiami, pranešami tik kūrinių pavadinimai.
4. Pasirodymų eilės tvarka nustatoma burtų keliu.
5. Akompanuoti galima pasirinktais instrumentais gyvai, naudojant karaoke įrašus arba dainą atliekant be akompanimento, t. y. a cappella.
6. Visi dainininkai naudojasi mikrofonais.
7. Žiūrovų aplodismentai nulemia, kurie geriausi daininkai dar kartą atliks kūrinį, bet jau ne už širmos.
8. Programos pabaigoje, visi festivalio dalyviai pasirodo scenoje. Daroma bendra nuotrauka.

VI. Paraiškos
1. Paraiškas siųsti iki 2022-05-15 elektroniniu paštu: nemcidail@gmail.com
2. Vėliau atsiųstos paraiškos nepriimamos.
3. Paraiškos forma pridedama.

VII. Apdovanojimai:
1. Visi festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais, saldžiomis dovanomis.

VIII. Organizatoriai:
1. Festivalio kuratoriai – KDG administracija
2. Festivalį organizuoja KDG mokytoja B. Nemčinskienė, konsultuoja bendrojo lavinimo kalbų mokytojai; scenos apipavidalinimą mokiniams kurti padeda dailės mokytojai bei ūkio dalies darbuotojai.

IX. Baigiamosios nuostatos:
1. Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso laiką, įgyvendinimo formą, vietą ir datą.
2. Festivalio dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikoma KDG nuosavybe ir gali būti naudojama įstaigos kultūros, švietimo ir reklamos tikslams, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.22 str. 1 d.
3. Savavališkai dalyvių pasirodymus skelbti internetinėje erdvėje draudžiama, saugant atlikėjų privatumą bei atsižvelgiant į autorinių teisių reikalavimus.
4. Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 61414937 (kreiptis į muzikos mokytoją B.Nemčinskienę.

Dalyvio paraiška:

Dalyvio paraiška